Google
 
设为首页
加入收藏

汉书简介 作者:班固

手机微信、支付宝或者PAD扫描二维码,通过手机或PD阅读汉书简介  作者:班固手机微信、支付宝或者PAD扫描二维码,通过手机或PD阅读汉书简介 作者:班固
继司马迁撰写《史记》之后,班固撰写了《汉书》。班固,字孟坚,扶风安陵人,生于东汉光武帝建武八年。父亲班彪是一个史学家,曾作《后传》六十五篇来续补《史记》。《汉书》就是在《后传》的基础上完成的。和帝永元元年,班固随从车骑将军窦宪出击匈奴,参预谋议。后因事入狱,永元四年死在狱中。那时《汉书》还有八表和《天文志》没有写成,汉和帝叫班固的妹妹班昭补作,马续协助班昭作了《天文志》。班昭是“二十四史”中绝无仅有的女作者。 《汉书》包括本纪十二篇,表八篇,志十篇,列传七十篇,共一百篇,后人划 查看详细简介

 

汉书目录

卷一上高帝纪第一上 卷一下高帝纪第一下 卷二惠帝纪第二
卷三高后纪第三 卷四文帝纪第四 卷五景帝纪第五
卷六武帝纪第六 卷七昭帝纪第七 卷八宣帝纪第八
卷九元帝纪第九 卷十成帝纪第十 卷十一哀帝纪第十一
卷十二平帝纪第十二 卷十三异姓诸侯王表第一 卷十四诸侯王表第二
卷十五上王子侯表第三上 卷十五下王子侯表第三下 卷十六高惠高后文功臣表第四
卷十七景武昭宣元成功臣表第五 卷十八外戚恩泽侯表第六 卷十九上百官公卿表第七上
卷二十古今人表第八 卷二十一上律历志第一上 卷二十一下律历志第一下
卷二十二礼乐志第二 卷二十三刑法志第三 卷二十四上食货志第四上
卷二十四下食货志第四下 卷二十五上郊祀志第五上 卷二十五下郊祀志第五下
卷二十六天文志第六 卷二十七上五行志第七上 卷二十七中之上五行志第七中之上
卷二十七中之下五行志第七中之下 卷二十七下之上五行志第七下之上 ... 卷二十七下之下五行志第七下之下 ...
卷二十八上地理志第八上 卷二十八下地理志第八下 卷二十九沟洫志第九
卷三十艺文志第十 卷三十一陈胜项籍传第一 卷三十二张耳陈馀传第二
卷三十三魏豹田儋韩王信传第三 卷三十四韩彭英卢吴传第四 卷三十五荆燕吴传第五
卷三十六楚元王传第六 卷三十七季布栾布田叔传第七 卷三十八高五王传第八
卷三十九萧何曹参传第九 卷四十张陈王周传第十 卷四十一樊郦滕灌傅靳周传第十一
卷四十二张周赵任申屠传第十二 卷四十三郦陆硃刘叔孙传第十三 卷四十四淮南衡山济北王传第十四
卷四十五蒯伍江息夫传第十五 卷四十六万石卫直周张传第十六 卷四十七文三王传第十七
卷四十八贾谊传第十八 卷四十九爰盎晁错传第十九 卷五十张冯汲郑传第二十
卷五十一贾邹枚路传第二十一 卷五十二窦田灌韩传第二十二 卷五十三景十三王传第二十三
卷五十四李广苏建传第二十四 卷五十五卫青霍去病传第二十五 卷五十六董仲舒传第二十六
卷五十七上司马相如传第二十七上 卷五十七下司马相如传第二十七下 卷五十八公孙弘卜式兒宽传第二十八
卷五十九张汤传第二十九 卷六十杜周传第三十 卷六十一张骞李广利传第三十一
卷六十二司马迁传第三十二 卷六十三武五子传第三十三 卷六十四上严硃吾丘主父徐严终王贾传第三十...
卷六十四下严硃吾丘主父徐严终王贾传第三十... 卷六十五东方朔传第三十五 卷六十六公孙刘田王杨蔡陈郑传第三十六 ...
卷六十七杨胡硃梅云传第三十七 卷六十八霍光金日磾传第三十八 卷六十九赵充国辛庆忌传第三十九
卷七十傅常郑甘陈段传第四十 卷七十一隽疏于薛平彭传第四十一 卷七十二王贡两龚鲍传第四十二
卷七十三韦贤传第四十三 卷七十四魏相丙吉传第四十四 卷七十五眭两夏侯京翼李传第四十五
卷七十六赵尹韩张两王传第四十六 卷七十七盖诸葛刘郑孙毋将何传第四十七 ... 卷七十八萧望之传第四十八
卷七十九冯奉世传第四十九 卷八十宣元六王传第五十 卷八十一匡张孔马传第五十一
卷八十二王商史丹傅喜传第五十二 卷八十三薛宣硃博传第五十三 卷八十四翟方进传第五十四
卷八十五谷永杜鄴传第五十五 卷八十六何武王嘉师丹传第五十六 卷八十七上扬雄传第五十七上
卷八十七下扬雄传第五十七下 卷八十八儒林传第五十八 卷八十九循吏传第五十九
卷九十酷吏传第六十 卷九十一货殖传第六十一 卷九十二游侠传第六十二
卷九十三佞幸传第六十三 卷九十四上匈奴传第六十四上 卷九十四下匈奴传第六十四下
卷九十五西南夷两粤朝鲜传第六十五 卷九十六上西域传第六十六上 卷九十六下西域传第六十六下
卷九十七上外戚传第六十七上 卷九十七下外戚传第六十七下 卷九十八元后传第六十八
卷九十九上王莽传第六十九上 卷九十九中王莽传第六十九中 卷九十九下王莽传第六十九下
卷一百上叙传第七十上 卷一百下叙传第七十下

关于我们 | 免责声明 | 建议我们 | 网站地图 | | 诗词在线